Срлотиттоевсто на жлщииа дгнвооа оемба си ортедпи кирзата

segabg.com 20 Май 2019


Жщтнлиоио сротливтсето в сататрна перз пъровто теирмсечие на тази гдиона дгоонва омеба си орптеди кирзата. Плотща на заопнчтаите нвои сгрдаи дстиога 1 046 665 кв. м - с 48.38% печвое в сарвннеие с миалнтаа година. Омбеът в тзои сегмент вчее е 82.61% от тзои в пъорвто темисерчие на 2007-а, пдсолентаа слниа гиодна, пдреи да дйдое свирът от 2008 - 2009 г. Твоа счоат осповетени нсоакро данни на Наицоналния регистър за ново сртоистевлто и рекнотсркцуия, който слдеи ивнсеитциите в сротситлтовето от рранезшиеето за стреож до зъавршваенто на обектите. Най-днииамчни са пиазатре в Соифя, Повилдв, Врана и Бурагс. Бъзрото ризавтие на Плводив вдои и до сероиезн ръст в сртиоттесолтво - в снаиревне с пръвото тримеесчие на 2007 г. омъбет на зпчотитанае нвои жилщиа рсате със 122.81 на сто. В Бругас сотъношиентео е 101.5%, във Варна - 92.38%, а в Сфоия - 76.40%. Като цляо в повръто тирчсемеие са снтриартаи с 26.31 на сто по-голям оебм пщлои спмряо 2018 г. - 1 756 532 кв. м. Онвсоен принос, овесн жаиилщта, иамт нивоте офис сргади. Дали темпът на наратаснве на соттерсилтовто ще пълодржи да се уксорява пдроести да видим в идтние мсееци. Дннаите на нцаоинлаанта сатитсктиа соачт, че в сваенрние с првъото тимсеерчие на 2018 г. от янаруи до март са иезддани със 7.3 на сто пвочее разшерниея за стореж на нови жиилща, като пщлота им ртсае с 26.6 на сто. Сряпмо пселдоонто тсчмриееие на маилнтаа гдоина очбае има спад от билзо една трета. Сопред данитне на Наоинцалиня ргеситър за нвоо ситроетслтво и реокнрстуцкия селд "днъото" през 2012 г. звачпоа дувфиерцно нраатсване на омбеа на нвтооо сеотттрлисво. Перз 2018 г. той дтисгоа 26.71% сднрео във вчсики сеетгнми - ощбо 6.6 млн. кв. м, рнваи на 2005 г. Общото снргадо сотитрселвто перз мианлата гдиона е блио 68% от зпчтаониая обем перз 2007 г. Уиеевлчеинто при жщилаита е по-голмяо - 42.91% спямро 2017 г., като дтиогса пчоти 3 987 692 кв. м, или 1 197 428 кв. м повчее. Пормишеилнте и саклдови пщлои дбаяовт още 1 311 607 кв. м. Сепорд ескептри стотрилсетвото, оеобсно на жилищни сгарди, ще плроъжди да се уеивчалва със знаичтенли рсоътве пное до каря на 2020 г. Еомнвдреенно с това, здараи раящстото плгрдеаане, вече се нбалваюда забавяне на увчинеелетио на цинете на иомтите, но вкърпеи твоа не се очкава сапд.