Общи условияНастоящите общи условия регулират отношенията между авторите на Националния регистър за ново строителство и реконструкции и абонатите на сайта на “Болкан Кънсалтънси Център” ЕООД - www.bcc.bg.

Съдържанието на този сайт е информативно и е предназначено за лично/вътрешно фирмено ползване. Данните и материалите в сайта не претендират за 100% представителност за пазара.

Глава първа: Общи приложения

Чл. 1. Уебсайтът BCC.BG е електронна платформа за споделяне на информация за търговията на услуги и продукти в строителството, поддържана единствено и само от “Болкан Кънсалтънси Център” ЕООД. Дейността по оформянето на регистъра се извършва под шапката на Фондация Дигитална Европа

Чл. 2. (1) Настоящите общи условия представляват договор между „Болкан Кънсалтънси Център“ ЕООД и всяко лице, което ползва услугите или запазва пасивно поведение след като уебсайтът BCC.BG е зареден в браузъра.

(2) Настоящите общи условия уреждат правата и задълженията на потребителите и регистрираните потребители на уебсайта BCC.BG

Чл. 3. (1) Потребител е всяко лице, заредило интернет сайта BCC.BG

(2) Регистриран потребител е лице, получило потвърждение за регистрация по реда на глава втора от настоящите условия.

Чл. 4. Всички потребители и регистрирани потребители се задължават:

1. да не нарушават правата на интелектуална собственост върху интернет сайта BCC.BG;

2. да не извършват злоумишлени действия, представляващи действия или бездействия, нарушаващи българското законодателство, интернет етиката, получаване на достъп до ресурси на платформата с чужди права и пароли, инсталация на вируси, повреждане или разрушаване на информационни масиви или системи, всякакви действия/бездействия, нанасящи вреди на други потребители/регистрирани потребители на платформата.

Чл. 5. С осъществяването на достъп или ползване на ресурсите на сайта, потребителите и регистрираните потребители заявяват, че са запознати с настоящите общи условия и ги приемат.

Чл. 6. Потребителите декларират, че са съгласни със следните дефиниции:

1. „Администратор“ е „Болкан Кънсалтънси Център“ ЕООД;

4. „Потребител“ е всяко лице, заредило интернет сайта BCC.BG

5. „регистриран потребител“ е потребител, регистриран по реда на Глава втора;

6. „уебсайт“, „интернет сайт“, „платформа“ и „електронна платформа“ е интернет страницата, която се намира на адрес BCC.BG

Глава втора: Сключване на абонамент

Чл. 7. Регистрирането на потребители за абонамент на сайта BCC.BG се случва чрез попълване на електронно заявление по образец от страна на юридическо дружество.

1. След проверка за пълнотата на представената информация администратор на системата потвърждава регистрацията на изпълнителя чрез електронно съобщение.

2. При непълна и неточна информация администраторът връща заявлението на потребителя.

Чл. 8. (1) В електронното заявление всеки Потребител посочва лица, които имат право да представляват титуляра на профила, в т.ч. да ползват данните в системата.

(2) Информацията по ал.1 може да бъде променяна с електронно заявление по образец, от представляващия юридическото лице.

Чл. 9. С подаването на електронно заявление Потребителят декларира, че е запознат и приема общите условия, без с това да се ограничава действието на чл.4.

Чл. 10. Срокът на абонамента се определя в зависимост от броя на последователните месеци и се определя от регистрирания потребител. За срока на абонамента регистрираният потребител получава достъп до дигиталната база на “Болкан Кънсалтънси Център” ЕООД - ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ BCC.BG.

Чл. 11. Един абонамент за ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ BCC.BG не може да се използва едновременно на повече от ендо работно място

Глава трета: Права и задължения на потребителите и Администратора

Чл. 12. При използване на платформата, потребителите се задължават:

1. Да спазва българското законодателство,

2. Да уведомява „Болкан Кънсалтънси Център“ ЕООД за установени нарушения;

3. Да не осъществява достъп извън предоставения от администратора и настоящите общи условия;

4. Да спазва правата на другите потребители на системата;

5. Да използва информацията от ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ BCC.BG единствено за лично/вътрешно фирмено ползване.

6. Да спазват авторските права на BCC.BG и след изтичане на срока за достъп до  ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ BCC.BG

7. Да пази своите потребителско име и парола конфиденциални и не ги споделя с трети страни

Чл. 13. При изготвянето на платформата администраторът:

1. Се задължава да обновява периодично информацията в базата данни, да включва нови строителни проекти, но данните и материалите в ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ BCC.BG не претендират за 100% представителност за пазара.

2. Се задължава да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите

3. Не носи отговорност за неизпълнението на задълженията си за доставка на информация при настъпване на независещи от него обстоятелства

4. Не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от недостоверността на съдържанието на базата данни

5. Запазва право да прекрати, спре или промени предоставяните услуги, без уведомяване на Потребителя, когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия. В този случай Администраторът не носи отговорност за пропуснати ползи от Потребителя.

Глава четвърта: Авторски права

Чл. 14. Всички авторски права, свързани с ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ BCC.BG (включително, но не само концепция за представяне, визуализация и текст, включени в ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ BCC.BG), съпровождащи печатни материали, както и всички видове копия на ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ BCC.BG са собственост на BCC.BG. ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ BCC.BG e защитена от Закона за Авторското право и сродните му права, както и от различни международни спогодби. Следователно потребителят трябва да третира ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ BCC.BG така, както всеки други интелектуален продукт.

Чл. 15. Потребителят има право да използва интелектуалните продукти единствено съгласно договорените условия за периода на абонаментния план.

Чл. 16. При установяване на нарушение на правата на интелектуална собственост администраторът има право да преустанови ползването на базата данни, без предварително уведомление.

Чл.17. Всяко друго използване на сайта като цяло или част от него, използване на текстов и/или снимков материал за цели включващи, но не лимитирани до публично предстявяне, модификация, дистрибуция, публикация и пр. без предварително писмено разрешение от BCC.BG е строго забранено и ще се преследва с цялата строгост на закона.